četvrtak, 5. studenoga 2015.

Vijeće roditelja, tko smo i što smo?

NE: nemamo moć donošenja odluka, ne zastupamo nastavnike, nemamo mentalitet nemiješanja u stilu 'baš nas briga', ne šutimo,... :))
DA: zastupamo roditelje cijele naše škole, posredno zastupamo i našu lokalnu zajednicu, oko 500 obitelji sa Brda. Imamo moralnu odgovornost, kao i obvezu da mislimo jedni na druge, umrežavamo se, uvažavamo i razgovaramo, postupamo po svojoj savjesti. Predlažemo i dajemo mišljenje.
Evo i zakonske osnove za sve navedeno:

IZ NACIONALNOG KURIKULUMA:

I. NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUM ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE TE OPĆE OBVEZNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

1. Što je Nacionalni okvirni kurikulum?

Opis, ciljevi i očekivana učenička postignuća odgojno-obrazovnih područja te opis i ciljevi međupredmetnih tema pomažu školama da lakše povezuju nastavne predmete, racionaliziraju
nastavu te ju obogate izbornom i fakultativnom nastavom i izvannastavnim aktivnostima sukladno
svojemu profilu i prioritetima, potrebama učenika i lokalne zajednice.


II. ODGOJNO-OBRAZOVNE VRIJEDNOSTI I OPĆI ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI

1. Društveno-kulturne i odgojno-obrazovne vrijednosti


Solidarnost pretpostavlja sustavno osposobljavanje djece i mladih da budu osjetljivi za druge, za
obitelj, za slabe, siromašne i obespravljene, za međugeneracijsku skrb, za svoju okolinu i za cjelokupno
životno okružje.

2. Odgojno-obrazovni ciljevi

Odgojno-obrazovni ciljevi su:

- ...
- ...
- odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima,
ljudskim pravima te pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturnom svijetu, za
poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskomu
razvoju društva

- ...
- ...
- poticati i razvijati samostalnost, samopouzdanje, odgovornost i kreativnost u učenika

III. NAČELA NACIONALNOGA OKVIRNOGA KURIKULUMA

- ...

- ...

- visoka kvaliteta odgoja i obrazovanje za sve – osiguravanje materijalnih, tehničkih,
informacijsko-tehnologijskih, higijenskih i drugih uvjeta za ostvarenje najviših obrazovnih
standarda, kao i visokih stručnih standarda nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
- jednakost obrazovnih mogućnosti za sve – svako dijete i svaki učenik ima pravo na svoj
najviši obrazovni razvoj; jednakost obrazovnih mogućnosti temelji se na društvenoj
pravednosti; obrazovanje i školovanje ne može biti povlastica manjine niti se može umanjiti
prema razlikama – etničkima, spolnima, rodnima ili drugim društveno uvjetovanima
- ...
- obveznost općeg obrazovanja – stjecanje temeljnih kompetencija pravo je i obveza
svakoga čovjeka, daje svakome temeljna znanja za život i osnova je za daljnje učenje
- ...
- uključenost svih učenika u odgojno-obrazovni sustav – uvažavanje odgojno-obrazovnih
potreba svakoga djeteta, učenika i odrasle osobe, napose onih koji su izloženi marginalizaciji
i isključenosti

V. STRUKTURA NACIONALNOGA OKVIRNOGA KURIKULUMA ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE TE OPĆE OBVEZNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

3. Struktura Nacionalnoga okvirnoga kurikuluma u osnovnoj i srednjoj školi


Školski kurikulum odnosi se na načine na koje škole implementiraju kurikulumski okvir uzimajući u
obzir odgojno-obrazovne potrebe i prioritete učenika i škole te sredine u kojoj škola djeluje. Izrađuje
se u suradnji s djelatnicima škole, učenicima, roditeljima i lokalnom zajednicom. Školski kurikulum
se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta, modula i drugih odgojno-obrazovnih
programa, realizaciju dodatne i dopunske nastave, projekte škole, razreda, skupine učenika, ekskurzije, izlete, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. Programi školskoga kurikuluma nisu obvezni.
...PRIMJERICE, NIJE REALIZIRAN ZA OVU, 2015.GODINU 2-DNEVNI IZLET U VUKOVAR IAKO JE U KURIKULUMU...   (osobni komentar)

ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ BRDA - SPLIT 2015/16:

...
Središte i polazište rada na sadržajima školskog kurikuluma jesu potrebe i interesi naših učenika,

roditelja i lokalne zajednice.
...
Bitne pretpostavke ostvarivanju ciljeva postavljenih u kurikulumu su: postojanje stručne kompetencije

učitelja, kvalitetna suradnja na relaciji roditelji – škola, podrška i pomoć lokalne zajednice.
...

STATUT OŠ "BRDA" SPLIT
...
XIII. VIJEĆE RODITELJA
...
Članak 156.
U Školi se ustrojava Vijeće roditelja radi ostvarivanja interesa učenika i povezivanja Škole sa društvenom sredinom.
...
Članak 161.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:

-   daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada,

-   raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole,

-    razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom,
-    imenuje i razrješuje jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja,
-    glasuje o kandidatu za ravnatelja škole,
-    predlaže mjere za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada,
-  raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i Kućnog reda,
   -  daje mišljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, sportskih i   kulturnih sadržaja Škole,
-    daje mišljenje i prijedloge u svezi s uvjetima rada i poboljšanjem uvjeta rada u Školi,
-  daje mišljenje i prijedloge u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih zadruga te sudjelovanjem učenika u njihovu radu,
      -  daje mišljenje i prijedloge u svezi sa socijalno-ekonomskim položajem učenika i  pružanjem odgovarajuće pomoći.
...
Članak 162.

            Ravnatelj škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od općeg značaja za Školu.             Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti Nema komentara:

Objavi komentar